អំពីយើង

ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យា ថ្នាក់ជាតិ ដំបូង និងធំបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ

អំពីពិព័រណ៍

ឌីជីថលកម្ពុជាឆ្នាំ 2019 នាំយកនូវគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីបំផុតនិងទំនើបបំផុតនៅក្នុងពិភពបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។កម្មវិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកំឡុងពេល 3 ថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យដែលពោរពេញទៅដោយភាពជាអ្នកដឹកនាំ ទស្សនៈគំនិត និងដំណោះស្រាយជាក់ស្តែង។ អ្នកដឹកនាំ អ្នកច្នៃប្រឌិត និងបុគ្គលដែលមានចក្ខុវិស័យលំដាប់អន្តរជាតិមកពីវិស័យអាជីវកម្ម រដ្ឋាភិបាល និងសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សានិងបង្ហាញពីនិន្នាការនិងការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗនៅក្នុងពិភពបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល។ មិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេនឹងផ្តល់គំនិតនិងទស្សនៈរបស់ពួកគេទៅលើបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក។

អ្វីដែលត្រូវរំពឹង

0
សិក្ខាសាលា
0
វាគ្មិនដែលមានជំនាញ
0
ក្រុមហ៊ុនចូលរួម
0
ថ្ងៃ