Gai Gang

Vice President

Huawei Southeast Asia Region